(+855) 23 88 08 77 / 17 55 94 55

សំនួរញឹកញាប់

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam officia dolor rerum enim doloremque iusto eos atque tempora dignissimos similique, quae, maxime sit accusantium delectus, maiores officiis vitae fuga sunt repellendus. Molestiae quae, ducimus ut tenetur nobis id quam autem quibusdam commodi inventore laborum libero officiis

Accusantium a laboriosam cumque consequatur voluptates fuga assumenda corporis amet. Vitae placeat architecto ipsa cumque fugiat, atque molestiae perferendis quasi quaerat iste voluptate quas dicta corporis, incidunt quibusdam quia odit unde, rem harum quis! Optio debitis veniam quibusdam, culpa quia, aperiam cupiditate perspiciatis repellat similique saepe magnam quaerat iusto obcaecati doloremque, dolor praesentium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam officia dolor rerum enim doloremque iusto eos atque tempora dignissimos similique, quae, maxime sit accusantium delectus, maiores officiis vitae fuga sunt repellendus. Molestiae quae, ducimus ut tenetur nobis id quam autem quibusdam commodi inventore laborum libero officiis

Accusantium a laboriosam cumque consequatur voluptates fuga assumenda corporis amet. Vitae placeat architecto ipsa cumque fugiat, atque molestiae perferendis quasi quaerat iste voluptate quas dicta corporis, incidunt quibusdam quia odit unde, rem harum quis! Optio debitis veniam quibusdam, culpa quia, aperiam cupiditate perspiciatis repellat similique saepe magnam quaerat iusto obcaecati doloremque, dolor praesentium.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam officia dolor rerum enim doloremque iusto eos atque tempora dignissimos similique, quae, maxime sit accusantium delectus, maiores officiis vitae fuga sunt repellendus. Molestiae quae, ducimus ut tenetur nobis id quam autem quibusdam commodi inventore laborum libero officiis

Accusantium a laboriosam cumque consequatur voluptates fuga assumenda corporis amet. Vitae placeat architecto ipsa cumque fugiat, atque molestiae perferendis quasi quaerat iste voluptate quas dicta corporis, incidunt quibusdam quia odit unde, rem harum quis! Optio debitis veniam quibusdam, culpa quia, aperiam cupiditate perspiciatis repellat similique saepe magnam quaerat iusto obcaecati doloremque, dolor praesentium.

 • Pain or weakness in the jaw while chewing
 • Bruxism (habitual teeth grinding), attrition 
 • Clicking/popping sounds that occur when opening or closing the mouth
 • Difficulty opening and/or closing the jaw
 • Limited range of movement in the jaw
 • Chronic headaches
 • Ringing, congestion, popping, or buzzing in the ears
 • Earaches
 • Dizziness or Fainting
 • Pain or stiffness in the face, neck, back, or shoulders
 • Difficulty sleeping or nighttime restlessness
 • Numbness in the hand
 • Depression

 You may also have toothaches, headaches, neck aches, dizziness, earaches, hearing problems, upper shoulder pain, and ringing in the ears (tinnitus).

 • Grinding or clenching your teeth, which puts a lot of pressure on the joint
 • Movement of the soft cushion or disc between the ball and socket of the joint
 • Arthritis in the joint
 • Stress, which can cause you to tighten facial and jaw muscles or clench the teeth
 • Getting comprehensive examination of your teeth and jaw. 
 • Reviewing  your medical and dental history
 • Take a set of digital x-rays, measure the range of motion in your jaw, and perform a bite evaluation using the state-of-the-art T-Scan dental occlusion scanning tool.
 • Taking impression to design Face bow to measure occlusion.